Όροι χρήσης

O ιστότοπος www.koupart.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης προϊόντων (εφεξής το e-shop) που δημιούργησε ο Γουβεράκης Γιώργος. Η εταιρεία φέρει την επωνυμία ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, εδρεύει στην οδό ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με ΤΚ:40100 στο ΤΥΡΝΑΒΟ και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 067449958 και Δ.Ο.Υ. Λάρισας και διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@koupart.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2492300431 (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Προτού εισέλθετε στο e-shop και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του e-shop της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω του ανωτέρω e-shop διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από το τελικό προϊόν που θα παραλάβετε, επειδή όλα τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και είναι αδύνατο να αντιγραφούν εξ ολοκλήρου.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο e-shop και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ήαικαι ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του e-shop σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια πεδία όπως το όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λπ. στις διαδικτυακές φόρμες επικοινωνίας.

Η χρήση του e-shop υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιείται το e-shop μας με σκοπό την παράβαση των προαναφερθέντων νόμων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το e-shop για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, όπως επίσης την ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, τη συλλογή ή την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη προκύψει από τρίτα μέλη που χρησιμοποιούν το e-shop μας.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός τυχόν ποινικών ή/και αστικών κυρώσεων θα επιφέρει διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Τρόποι πληρωμής

 • Πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover
 • Τραπεζική κατάθεση στην Εθνική τράπεζα
  IBAN GR03 0110 4820 0000 4820 0252 590
  Ονοματεπώνυμο δικαιούχου: Δατσογιάννη Ευαγγελία
  BIC ETHNGRAA
 • Τραπεζική κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς
  IBAN GR06 0172 6200 0056 2008 4586 133
  Ονοματεπώνυμο δικαιούχου:Σιδηρόπουλος Ηλίας & Δατσογιάννη Ευαγγελία
  BIC PIRBGRAA
 • Πληρωμή στο καταστήματα μας κατά την παραλαβή

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «i-bank e-Simplify» της Εθνικής Τράπεζας η οποία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Ο Χρήστης κατά την πληρωμή με κάρτα μεταβαίνει αυτόματα στο περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας και πραγματοποιεί την πληρωμή με την ασφάλεια που εγγυάται η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών «i-bank e-Simplify» της Εθνικής Τράπεζας.

Η επιχείρηση μας δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο σχετικά με τα στοιχεία πληρωμής παρά μόνο ότι η πληρωμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εφόσον η πληρωμή ολοκληρωθεί με επιτυχία ο χρήστης επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας και ολοκληρώνει την παραγγελία του.

Πολιτική επιστροφών/ακυρώσεων

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτές είναι οι εξής:

 • Η σπάνια περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα που έχετε λάβει έχουν κάποιο ελάττωμα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας.
 • Η περίπτωση κατά την οποία το e-shop σας έστειλε λάθος προϊόντα και όχι αυτά που παραγγείλατε.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει εντός (4) τεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, πλήρη, χωρίς φθορές, στην συσκευασία τους, και τα καρτελάκια σήμανσης (Barcode) θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Να τονίσουμε ότι επιστροφή χρημάτων δεν γίνονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για επιστροφή προϊόντων θα πρέπει πρώτα να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2492300431.

Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία αποστολής της, από την επιχείρησή μας. Μπορεί να μας γνωστοποιηθεί μέσω e-mail info@koupart.gr μας ή τηλεφωνικώς στο 2492300431.

Τρόποι αποστολής

Η εταιρία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε είναι η ELTA Courier.

Το κόστος των μεταφορικών είναι 5,0€ για χερσαίους προορισμούς και 5,5€ για νησιώτικους προορισμούς

Το κόστος αντικαταβολής είναι 2€

Αφού η παραγγελία σας αποσταλεί από εμάς, θα λάβετε σχετικό email με αναλυτικές λεπτομέρειες.

Για την εξέλιξη της παραγγελίας σας μπορείτε να ενημερώνεστε από τις πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Το δέμα αναμένεται να φτάσει σε εσάς 3-6 εργάσιμες μέρες.

Δε μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε και την επεξεργασία των 24 ωρών που χρειαζόμαστε και εμείς από το αρχικό στάδιο να για να σας στείλουμε την παραγγελία σας.

Η εταιρεία μας δεν δεσμεύεται να στείλει το δέμα σε δυσπρόσιτες περιοχές καθότι υπάρχει διαφορετική χρέωση από την courrier.

Στην ανωτέρω περίπτωση το πακέτο πηγαίνει στο πιο κεντρικό σημείο acs courrier της περιοχής με κανονική χρέωση και ο πελάτης ενημερώνετε τηλεφωνικά πριν την αποστολή.

Μπορείτε να δείτε τις δυσπρόσιτες περιοχές στο παρακάτω link:

https://www.acscourier.net/el/myacs/anafores-apostolwn/anazitisi-apostolwn/

Αργίες, Σάββατα και Κυριακές δε συμπεριλαμβάνονται.

Υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από τα καταστήματα μας

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 • Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινόμενων ή απεργιών, καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπου δύναται να επηρεαστεί η μεταφορά και η παράδοση της παραγγελίας σας.
 • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία μαζί σας, στις περιπτώσεις που θα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή του, είτε σε σχέση με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει.

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας.

 • Σε περίπτωση αποστολής του δέματος σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@koupart.gr μας ή στα τηλέφωνα 2492300431 για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.